dotcomwebdesign.com

Bezpieczeństwo żywności i wdrażanie systemu HACCP w zakładach przemysłu spożywczego


Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm zajmujących się produkcją i obrotem żywności, kierowników produkcji, pełnomocników ds. jakości oraz wszystkich osób, które współpracują przy wdrażaniu systemu HACCP.

Szkolenie trwa 7 godzin, 1dzień

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje prawodawstwo w Unii Europejskie i w Polsce w zakresie produktów spożywczych, bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle przepisów krajowych, jakość żywności, systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie żywności, wymagania techniczne i higieniczne dla zakładów w świetle wprowadzania HACCP, podstawowe pojęcia i definicje stosowane w systemie HACCP, rodzaje i charakterystyka zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności, rodzaje i charakterystyka zagrożeń chemicznych, rodzaje i charakterystyka zagrożeń fizycznych, etapy wprowadzania systemu HACCP, zasady systemu HACCP, zasady opracowywania schematów blokowych procesów technologicznych, analizę zagrożeń i oszacowanie ryzyka za pomocą "drzewa decyzyjnego", ustalenie krytycznych punktów kontrolnych (CCP), wartości parametrów, krytycznych i ich tolerancji, opracowanie procedur monitorowania, określanie działań korygujących i weryfikacji systemu, zasady tworzenia dokumentacji, korzyści i trudności wynikające z funkcjonowania systemu HACCP.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.