dotcomwebdesign.com

Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym


Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków i do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniającego do obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Program kursu
- typy, budowa wózków
- czynności operatora przed i w czasie pracy wózkami
- wiadomości z zakresu bhp
- praktyczna nauka jazdy wózkami
- wiadomości o dozorze technicznym
- bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem propan-butan

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisja powołan± przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Czas trwania: Kurs obejmuje 68 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu