dotcomwebdesign.com

Kwalifikacje czeladniczo - mistrzowskie w zawodach budowlanych (blacharz, murarz, betoniarz, malarz, tynkarz, instalatorstwo sanitarne i elektryczne), stolarz i mechanicznych (mechanika pojazdowa)


 Celem szkolenia jest teoretyczne przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego celem uzyskania tytułu wykwalifikowanego robotnika lub mistrza.

Warunki stawiane kandydatom:
- o tytuł wykwalifikowanego robotnika w zawodzie mogą się ubiegać osoby, które przepracowały w zawodzie co najmniej okres równy okresowi trwania nauki zawodu przewidzianego dla danego zawodu (3 lata)
- o tytuł mistrza w zawodzie mogą się ubiegać osoby, które posiadają tytuł wykwalifikowanego robotnika w danym zawodzie i przepracowały co najmniej trzy lata w tym zawodzie

Program kursu
- technologia
- bezpieczeństwo i higiena pracy

Kurs zakończony jest egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. W zależności od warunków, jakie spełnia kandydat do uzyskania tytułu, po egzaminie otrzymuje się:
- świadectwo uzyskania tytułu wykwalifikowanego robotnika
- dyplom mistrza

Czas trwania: Kurs obejmuje 60 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele