dotcomwebdesign.com

Kwalifikacyjne czeladniczo - mistrzowskie w zawodach gastronomicznych (kucharz-cukiernik, kelner)


Celem szkolenia jest teoretyczne przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego celem uzyskania tytułu wykwalifikowanego robotnika lub mistrza.

Warunki stawiane kandydatom:
- o tytuł wykwalifikowanego robotnika w zawodzie mog± się ubiegać osoby, które przepracowały w zawodzie co najmniej okres równy okresowi trwania nauki zawodu przewidzianego dla danego zawodu
- o tytuł mistrza w zawodzie mogą się ubiegać osoby, które posiadają tytuł wykwalifikowanego robotnika w danym zawodzie i przepracowały co najmniej trzy lata w tym zawodzie

Program kursu
- zasady żywienia, towaroznawstwo spożywcze, wyposażenie techniczne
- technologia produkcji gastronomicznej, piekarniczej i cukierniczej

Kurs zakończony jest egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. W zależności od warunków, jakie spełnia kandydat do uzyskania tytułu, po egzaminie otrzymuje się:
- świadectwo uzyskania tytułu wykwalifikowanego robotnika
- dyplom mistrza

Czas trwania: Kurs obejmuje około 60 godz. lekcyjne. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele