dotcomwebdesign.com

Napełnianie zbiorników LPG do napędu samochodów zasilanych gazem


Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT uprawniającego do napełniania zbiorników LPG do napędu samochodów zasilanych gazem.

Warunki stawiane kandydatom:
- co najmniej jednomiesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG i wykazanie się praktyczną umiejętnością prawidłowego napełniania tych zbiorników
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa, ukończone 18 lat (wskazana jest jednak rekrutacja osób powyżej 21 lat)

Program kursu
- Ogólne wiadomości o gazach do napędu samochodów, zbiorniki LPG - budowa, oznakowania
- Informacje o dozorze technicznym, przepisy bhp
- Napełnianie zbiorników LPG, czynności robocze i kontrolne

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu oraz egzaminem sprawdzającym kwalifikacje z zakresu napełniania zbiorników LPG do napędu samochodów przed komisją powołaną przez organy właściwej jednostki Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenie kwalifikacyjnego przez Transportowy Dozór Techniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Czas trwania: Kurs obejmuje 8 godz. lekcyjnych