dotcomwebdesign.com

Obsługa wciągników elektrycznych


Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniającego do obsługi wciągników elektrycznych.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, ukończona szkoła podstawowa, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, praktyka

Program kursu
- wiadomości o dozorze technicznym
- budowa wciągników
- obsługa wciągników
- zasady bhp
- zajęcia praktyczne

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisja powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Czas trwania: Kurs obejmuje 32 godz. lekcyjne. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu.