dotcomwebdesign.com

Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem, gazem


Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kotłów i do egzaminu kwalifikacyjnego celem uzyskania uprawnień do eksploatacji poszczególnych typów kotłów.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończona co najmniej szkoła podstawowa, ukończone 18 lat

Program kursu
- budowa kotłów, osprzęt i urządzenia pomocnicze
- paliwa, paleniska, proces spalania, zasady eksploatacji kotłów, automatyka i aparatura pomiarowa
- zasady bhp i ppoż.
- zajęcia praktyczne

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym kwalifikacje przed komisja kwalifikacyjną SEP i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Czas trwania: Kurs obejmuje 35 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu