dotcomwebdesign.com

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do konserwacji wózków i do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniającego do konserwacji wózków z napędem silnikowym.

Warunki stawiane kandydatom: Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, zalecana znajomość zagadnień z zakresu mechaniki i elektrotechniki

Program kursu
- wiadomości ogólnotechniczne
- budowa, konserwacja wózków
- wiadomości z zakresu bhp
- wiadomości o dozorze technicznym

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisja powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Czas trwania: Kurs obejmuje 69 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu.