dotcomwebdesign.com

Magazynier - kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym


 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w magazynie oraz przygotowanie do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniającego do obsługi wózków z napędem mechanicznym.

Warunki stawiane kandydatom: Wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózka jezdniowego z napędem mechanicznym

Program kursu
- gospodarka magazynowa, fakturowanie, dokumentowanie sprzedaży, obsługa klienta
- obsługa kas fiskalnych
- kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisja powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Czas trwania: Kurs obejmuje 150 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu